Vytvoriť faktúru

GlaxoSmithKline Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GlaxoSmithKline Slovakia
IČO 35734833
DIČ 2020219520
IČ DPH SK2020219520
Dátum vzniku 26 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GlaxoSmithKline Slovakia
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 366 519 €
Zisk 2 380 800 €
Aktíva 57 662 087 €
Vlastný kapitál 43 811 861 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248261111, 0248261110
Fax(es) 0248261110
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,654,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 768,253
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,078
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 37,578
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 7,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 723,175
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,788
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 689,919
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,070
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,142,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,879,430
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,879,430
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 853,513
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 853,513
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,409,263
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,581,346
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,351,044
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,230,302
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 5,809,073
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,657
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,187
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 24,000,000
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 24,000,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 769
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 769
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,743,116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 172,197
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,570,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,654,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,479,305
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,647,614
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,647,614
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,195,441
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,195,441
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,255,450
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,560,101
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,304,651
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,380,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,175,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -487
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,539,565
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,034,364
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,212,271
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,822,093
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 155,563
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 133,134
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216,582
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -78
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,604,228
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 81,257
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,522,971
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,733
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,366,519
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,366,519
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,237,376
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,007,661
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 75,978
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,045,504
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,843,824
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58,387,287
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 709,825
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,530,413
D. Služby (účtová skupina 51) 11,794,617
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,518,561
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,702,775
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,417,792
4. Sociálne náklady (527, 528) 397,994
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,357
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 531,403
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 531,403
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,518
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -71,949
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,411,792
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,522,695
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,822,895
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,385
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 2,051
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 2,051
XII. Kurzové zisky (663) 55,334
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 145,603
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 159
O. Kurzové straty (563) 40,093
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105,351
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88,218
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,434,477
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,053,677
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,698,397
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -644,720
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,380,800
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016