Vytvoriť faktúru

GlaxoSmithKline Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GlaxoSmithKline Slovakia
IČO 35734833
DIČ 2020219520
IČ DPH SK2020219520
Dátum vzniku 26 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GlaxoSmithKline Slovakia
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 366 519 €
Zisk 2 380 800 €
Aktíva 57 662 087 €
Vlastný kapitál 43 811 861 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248261111, 0248261110
Fax(es) 0248261110
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,654,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 768,253
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,078
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 37,578
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 7,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 723,175
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,788
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 689,919
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,070
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,142,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,879,430
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,879,430
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 853,513
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 853,513
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,409,263
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,581,346
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,351,044
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,230,302
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 5,809,073
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,657
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,187
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 24,000,000
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 24,000,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 769
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 769
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,743,116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 172,197
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,570,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,654,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,479,305
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,647,614
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,647,614
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,195,441
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,195,441
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,255,450
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,560,101
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,304,651
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,380,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,175,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -487
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,539,565
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,034,364
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,212,271
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,822,093
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 155,563
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 133,134
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216,582
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -78
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,604,228
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 81,257
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,522,971
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,733
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,366,519
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,366,519
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,237,376
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,007,661
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 75,978
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,045,504
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,843,824
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58,387,287
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 709,825
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,530,413
D. Služby (účtová skupina 51) 11,794,617
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,518,561
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,702,775
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,417,792
4. Sociálne náklady (527, 528) 397,994
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,357
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 531,403
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 531,403
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,518
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -71,949
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,411,792
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,522,695
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,822,895
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,385
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 2,051
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 2,051
XII. Kurzové zisky (663) 55,334
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 145,603
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 159
O. Kurzové straty (563) 40,093
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105,351
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88,218
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,434,477
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,053,677
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,698,397
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -644,720
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,380,800
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
 • IČO:35734833 DIČ: 2020219520 IČ DPH: SK2020219520
 • Sídlo: GlaxoSmithKline Slovakia, Galvaniho 7/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Jačanin Smaragdová 3193/4 Chorvátsky Grob 900 25 29.10.2013
  Ing. Tomáš Veselý Bratislavská 1492/13 Praha 102 00 Česká republika 29.10.2013
  Ing. Romana Jourdren Nad Kazankou 217/27 Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika 14.03.2014
  MUDr. Andrea Kočišová Kozia 9 Viničné 900 23 29.03.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Setfirst Limited 0 € (0%) Brentford Middlesex TW8 9GS Veľká Británia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2016Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Andrea Kočišová Kozia 9 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 29.03.2016
   23.04.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Romana Jourdren Nad Kazankou 217/27 Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.03.2014
   16.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jačanin Smaragdová 3193/4 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 29.10.2013
   Ing. Tomáš Veselý Bratislavská 1492/13 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 29.10.2013
   27.04.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 7/A Bratislava 821 04
   10.09.2005Noví spoločníci:
   Setfirst Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Veľká Británia
   26.04.2002Nové obchodné meno:
   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   koordinácia vykonávania medzinárodných klinických štúdií v Slovenskej republike
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným