Vytvoriť faktúru

AJ GAZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AJ GAZ
IČO 35734868
DIČ 2020229266
IČ DPH SK2020229266
Dátum vzniku 12 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AJ GAZ
Bytčická 89
01009
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 886 137 €
Zisk 101 143 €
Aktíva 772 478 €
Vlastný kapitál 646 568 €
Kontaktné informácie
Email aj-gaz@aj-gaz.sk
Phone(s) 0456922444, 0415006255, 00415006255, 0415006257
Fax(es) 0415006256
Dátum aktualizácie údajov: 07.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 852,612
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,270
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 46,270
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 803,594
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 208,593
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 152,027
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 56,566
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 127,254
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 126,791
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,791
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 232
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 231
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 467,747
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,159
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 463,588
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,748
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 852,612
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 740,641
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 622,998
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 622,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,143
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,971
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,457
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,457
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 104,139
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,180
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,180
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,276
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,511
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,261
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,356
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,555
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,375
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,375
Dátum aktualizácie údajov: 07.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 864,152
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 886,137
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 167,969
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 695,301
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,517
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,635
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,729
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,986
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,652
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 93,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 317,924
D. Služby (účtová skupina 51) 212,622
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 93,307
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,928
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,498
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 662
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,224
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,279
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,831
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,485
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 253,073
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,344
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 29,201
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29,201
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 101,143
Dátum aktualizácie údajov: 07.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.06.2016