Vytvoriť faktúru

PRAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRAN
IČO 35734906
DIČ 2020242444
IČ DPH SK2020242444
Dátum vzniku 12 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PRAN
Hraničná 55
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 949 €
Zisk 6 980 €
Aktíva 4 187 158 €
Vlastný kapitál 3 994 376 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,180,542
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,958,438
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 832,552
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 761,148
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,617
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,042
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 745
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,125,886
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,684,034
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,100,352
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 341,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,921
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 187,646
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,942
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,942
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 162,071
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,633
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,275
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 546
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,729
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,183
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,087
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,180,542
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,001,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 464,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 464,800
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,147,077
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 54,964
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 54,964
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,335
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,335
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 326,200
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 328,579
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,379
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,980
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,186
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,927
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,927
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 149,831
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,605
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,884
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,884
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,286
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 647
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,354
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,434
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 323
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 323
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,520
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,949
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,519
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 35,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,430
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,535
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,453
D. Služby (účtová skupina 51) 8,343
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,235
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,219
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 2,390
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,603
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,023
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,861
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,648
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,648
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,113
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,882
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,586
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,723
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,852
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27,852
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27,852
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,236
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,102
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,616
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,030
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,050
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,050
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734906 DIČ: 2020242444 IČ DPH: SK2020242444
 • Sídlo: PRAN, Hraničná 55, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Katarína Svobodová predseda 278 Kvetoslavov 930 41 05.06.2012
  Ružena Horáková člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 05.06.2012
  Doc. Ing. Štefan Gavorník, Csc člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 05.06.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda predstavenstva 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 05.06.2012
   Ružena Horáková - člen predstavenstva Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 05.06.2012
   Doc. Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen predstavenstva Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 05.06.2012
   22.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.12.2000
   16.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.12.2000
   15.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   09.03.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 06.07.2000
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 278 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.12.1997
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 176 Kvetoslavov 930 41
   27.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gavorník , Csc - člen Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   26.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Pribilinec - člen Moyzesova 75 Lutila 966 22
   06.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ružena Horáková - člen Mlynské Nivy 4119/6 Bratislava 811 09
   05.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   31.03.1999Nové sidlo:
   Hraničná 55 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Mgr. Jozef Pribilinec - člen Moyzesova 75 Lutila 966 22
   Ing. Katarína Svobodová - predseda 176 Kvetoslavov 930 41
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Ráztočná 59 Bratislava 822 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Katarína Svobodová - člen 176 Kvetoslavov 930 41
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   PRAN, a.s.
   Nové sidlo:
   Ráztočná 59 Bratislava 822 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dudík - člen 469 Lehnice 930 37
   Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ing. Katarína Svobodová - člen 176 Kvetoslavov 930 41