Vytvoriť faktúru

DS Martin - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DS Martin
IČO 35734981
DIČ 2020242367
IČ DPH SK2020242367
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DS Martin
Langsfeldova 1
03601
Martin
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 287 312 €
Zisk -72 982 €
Aktíva 4 301 810 €
Vlastný kapitál 2 878 730 €
Kontaktné informácie
Email dsas@dsas.sk
Phone(s) 0434224130, 0434224131
Fax(es) 0434224128
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,962,521
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,544,894
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 19,524
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,180
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 9,344
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,525,370
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 641,725
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,743,981
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 126,233
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 13,431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,627
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 360,747
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169,411
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 150,421
3. Výrobky (123) - /194/ 40,386
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 529
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,433
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,433
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,793
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,210
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,444
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,962,521
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,805,766
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,829,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,829,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,464
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,464
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,972,316
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,972,316
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,982
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,985
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,684
12. Odložený daňový záväzok (481A) 25,449
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 979,277
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 735,233
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 735,233
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 43,156
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 86,595
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 111,497
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,796
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,922
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,922
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 114,653
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -2,230
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -2,230
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,287,312
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,662
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,218,838
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 376,315
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,462
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 78
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,222
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 674,659
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,521,259
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,103
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 742,524
D. Služby (účtová skupina 51) 146,089
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 560,722
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 405,987
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 136,913
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,822
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 91,603
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 269,318
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 269,318
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,662
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 688,238
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -233,947
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 700,715
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 488
XII. Kurzové zisky (663) 476
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,181
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,401
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,401
O. Kurzové straty (563) 751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,029
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,693
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -249,640
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -176,658
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -179,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,982
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016