Vytvoriť faktúru

EKOJET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOJET
IČO 35734990
DIČ 2020229134
IČ DPH SK2020229134
Dátum vzniku 12 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOJET
Tehelná 19
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 226 620 €
Zisk 22 258 €
Aktíva 234 529 €
Vlastný kapitál 47 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252620023, +421245690568, +421252620022
Mobile phone(s) +421903415378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 223,314
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 161,553
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,775
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 4,775
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 156,778
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 155,461
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,317
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,946
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,008
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,008
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,008
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,913
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 672
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,241
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,815
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,815
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223,314
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,891
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 852
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,142
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,142
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,258
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,073
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,431
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,431
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 159,943
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,595
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,595
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 136,478
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,425
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,440
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,005
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 350
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 226,119
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 226,620
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 226,119
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,388
D. Služby (účtová skupina 51) 76,391
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 70,778
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,366
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,983
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,276
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,171
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,171
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,841
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,075
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,340
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 967
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 435
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 435
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 532
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,109
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,851
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015