Vytvoriť faktúru

ASV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASV
IČO 35735058
DIČ 2020229200
IČ DPH SK2020229200
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ASV
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 521 043 €
Zisk -5 254 €
Aktíva 5 626 701 €
Vlastný kapitál 3 536 278 €
Kontaktné informácie
Email asvtherm@asvtherm.sk
Webová stránka http://www.asvtherm.sk;http://www.asvas.sk;http://www.asvnaradie.sk
Phone(s) +421377783140, +421244881224, +421244872620, +421244881207, +421244872621
Mobile phone(s) +421903252464, +421903558080, +421911793574, +421903262609, +421903243386
Fax(es) 0244888036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,588,520
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,951,558
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 825,177
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 205,223
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 527,244
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 92,710
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,126,381
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,126,381
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,630,173
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,575,043
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,398,701
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,398,701
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 170,000
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,342
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,848
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,282
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,789
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,603
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,186
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,588,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,531,023
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,327,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,327,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 183,961
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 183,961
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 7,800
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 7,800
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,916
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,916
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,254
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,057,193
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 61,490
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,292
12. Odložený daňový záväzok (481A) 59,198
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 188,797
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,108
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,108
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,717
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,758
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,450
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,764
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,692
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,692
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,797,214
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 304
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 521,043
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 513,988
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,055
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 604,009
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,998
D. Služby (účtová skupina 51) 134,162
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 287,466
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 204,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 72,604
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,966
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,894
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 100,995
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 100,995
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,811
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,727
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,956
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,966
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,828
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 167,673
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 167,672
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 167,672
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89,630
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,500
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 85,553
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 85,553
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 576
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 78,043
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,923
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 331
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,449
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015