Vytvoriť faktúru

COMLINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMLINE
IČO 35735104
DIČ 2020219388
IČ DPH SK2020219388
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMLINE
Bagarova 24
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 211 998 €
Zisk -19 190 €
Aktíva 1 165 559 €
Vlastný kapitál 758 398 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903123085, +421910178793, +421911852364, +421910186126, +421903110449
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,896,312
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,443,554
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,554
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,554
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,391,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 1,391,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 452,012
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 198,963
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50,533
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,533
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 78,059
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,371
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 253,049
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,406
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 236,643
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 746
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 746
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,896,312
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 739,208
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 753
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 753
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 751,006
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 751,006
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,190
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,157,104
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,157,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 290,979
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290,979
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 865,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 243
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 211,998
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 192,605
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,091
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,220
D. Služby (účtová skupina 51) 253,342
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 950
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 700
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 246
4. Sociálne náklady (527, 528) 4
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 446
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,542
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,542
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,924
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,093
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -65,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,013
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 66,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 66,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 65,863
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,230
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,190
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015