Vytvoriť faktúru

CSK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CSK
IČO 35735139
DIČ 2020210808
IČ DPH SK2020210808
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CSK
Belinského 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 079 €
Zisk -8 915 €
Aktíva 54 012 €
Vlastný kapitál 47 101 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258271569, 0903286646, 0903561071
Mobile phone(s) +421903286646, +421903412952, 090386646, 0903561071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 64,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,864
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,864
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,091
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,773
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,939
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,568
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,568
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,816
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,451
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,451
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,365
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,555
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,983
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 572
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,185
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,175
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,915
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,618
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,618
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,636
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,636
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 912
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 513
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 88,079
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,589
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,929
D. Služby (účtová skupina 51) 44,232
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,132
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,672
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,460
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,056
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,783
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,783
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 134
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,187
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,428
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,797
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 121
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 121
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,676
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,768
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,955
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015