Vytvoriť faktúru

INTEGRAL Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTEGRAL Slovakia
IČO 35735155
DIČ 2020252278
IČ DPH SK2020252278
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTEGRAL Slovakia
Odborárska 23
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 570 347 €
Zisk 3 799 €
Aktíva 1 829 360 €
Vlastný kapitál 930 127 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244632391, +421244632415, +421244632416
Fax(es) 0244632391
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 874,487
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 128,900
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 70,000
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 70,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,726
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,726
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,174
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,174
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 744,637
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 355,662
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,024
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347,638
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 68,854
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 68,854
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 274,004
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 274,004
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,004
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,117
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,965
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,152
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 950
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 874,487
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 685,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 106,127
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 106,127
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 569,240
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,039,700
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -470,460
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,799
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,682
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 104,141
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 100,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,183
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,418
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,418
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,664
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,623
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,019
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,424
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,035
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,358
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,358
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 563,197
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 570,347
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,641
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 549,556
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,588
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 53,652
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,256
D. Služby (účtová skupina 51) 258,132
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 183,782
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 132,821
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,139
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,822
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 325
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 113,589
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 113,589
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -55,019
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 759
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,157
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,727
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 93
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 93
XII. Kurzové zisky (663) 7,634
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,807
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 675
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 675
O. Kurzové straty (563) 261
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 871
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,920
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,679
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,799
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016