Vytvoriť faktúru

B.P.LUX Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.P.LUX Slovakia
IČO 35735163
DIČ 2020229112
IČ DPH SK2020229112
Dátum vzniku 16 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.P.LUX Slovakia
Bajkalská 41
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 159 €
Zisk -2 936 €
Aktíva 25 635 €
Vlastný kapitál 224 €
Kontaktné informácie
Email bplux@nextra.sk
Phone(s) 0255565605
Mobile phone(s) +421903401860
Fax(es) 0255572514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,647
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,647
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,899
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,941
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,941
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,450
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,450
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 298
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 43
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 43
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,167
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 212
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 345
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,891
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,712
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,819
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 6,819
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,235
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,235
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,936
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,075
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,545
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,545
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,928
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,321
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,321
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,789
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 954
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 973
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,968
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 271
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 271
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,331
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 528
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 106,233
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 113,159
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 106,232
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,723
D. Služby (účtová skupina 51) 26,730
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,157
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,668
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,714
4. Sociálne náklady (527, 528) 775
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 567
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,186
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,186
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 735
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,779
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,504
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) -124
2. Ostatné nákladové úroky (562A) -124
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,624
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,768
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,168
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015