Vytvoriť faktúru

LL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LL
IČO 35735210
DIČ 2021360649
IČ DPH SK2021360649
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LL
ul. Bellova 2038
03101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 186 590 €
Zisk 22 873 €
Aktíva 163 918 €
Vlastný kapitál 124 825 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0445620469, 0915824154, 0444351657
Fax(es) 0445620469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 177,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,084
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,084
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,084
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 79,862
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,493
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,493
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 20,650
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,688
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,916
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 857
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,059
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,677
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,655
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,022
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,698
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 105,521
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 105,521
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,873
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,841
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,504
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,095
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,095
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,786
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,443
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,180
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,740
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,740
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 186,590
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 186,590
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 186,590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,873
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,239
D. Služby (účtová skupina 51) 63,325
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,456
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,223
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,780
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,453
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 117
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,325
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,325
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,301
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,717
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 112,026
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 316
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 313
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -308
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,409
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,536
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015