Vytvoriť faktúru

HP Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HP Real
IČO 35735261
DIČ 2020229365
IČ DPH SK2020229365
Dátum vzniku 16 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HP Real
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 480 543 €
Zisk -27 234 €
Aktíva 1 017 586 €
Vlastný kapitál 466 809 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244450450
Fax(es) 0244450449
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 736,033
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 510,498
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,623
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 225,535
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 321,231
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 291,137
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,114
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,781
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,057,264
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 439,575
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 150,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 150,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,210
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 255,599
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,234
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 617,689
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 343,399
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 254,463
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,367
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,377
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,425
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,294
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,827
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,000
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 480,543
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 455,519
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,008
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 492,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,741
C. Služby (účtová skupina 51) 289,903
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 128,558
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,874
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 28,538
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,758
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,941
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,770
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,875
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 18,003
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 18,000
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 32,396
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 7,303
M. Nákladové úroky (562) 23,775
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,318
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,393
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,163
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,071
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,234
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015