Vytvoriť faktúru

Hydropol - Rudolf Polák - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hydropol - Rudolf Polák
IČO 35735279
DIČ 2020269394
IČ DPH SK2020269394
Dátum vzniku 11 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hydropol - Rudolf Polák
Rajská 1
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 592 000 €
Zisk 122 828 €
Aktíva 1 798 333 €
Vlastný kapitál 1 699 798 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252635801, +421252635802, +421252635803
Mobile phone(s) +421903701536
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,775,881
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,177,011
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,177,011
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 928,988
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 189,312
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,123
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 910
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 33,678
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 596,466
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 142
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 170,384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 146,535
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,535
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,849
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 41,021
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 41,021
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 384,919
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 260,904
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 124,015
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,404
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,397
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,775,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,635,012
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,504,484
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,514,061
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,577
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,828
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,131
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,230
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,134
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,096
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 88,473
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,696
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,696
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,925
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,619
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,428
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,428
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,738
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 37,738
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 594,065
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 592,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 591,775
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 225
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 434,782
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,013
D. Služby (účtová skupina 51) 149,084
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 168,064
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 122,612
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,274
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,178
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,454
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,669
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,669
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 18,616
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,882
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,218
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 403,678
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,065
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 1,859
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 1,859
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 193
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,566
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 7
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 579
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 979
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 157,717
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 35,634
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -745
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,828
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2015