Vytvoriť faktúru

TRIUMF DUCHA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIUMF DUCHA
IČO 35735287
DIČ 2020229464
IČ DPH SK2020229464
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIUMF DUCHA
Benediktiho 5
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 318 €
Zisk -7 621 €
Aktíva 8 969 €
Vlastný kapitál 3 130 €
Kontaktné informácie
Email marketing@triumfducha.com
Phone(s) 0249249263, 0905788435
Fax(es) 0249249576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,516
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 458
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 458
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 458
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,834
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,116
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,528
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,528
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 588
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,718
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 449
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,269
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 224
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,516
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,491
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 826
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 826
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,335
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,561
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,896
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,621
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,007
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 157
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 157
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,850
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,445
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,445
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 48
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,287
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,318
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,318
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 129
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,236
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 121
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,659
D. Služby (účtová skupina 51) 32,129
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,610
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 410
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 616
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 311
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 311
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,750
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,918
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 409
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 743
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 743
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,661
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015