Vytvoriť faktúru

Lekáreň " MAGNÓLIA " - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lekáreň " MAGNÓLIA "
IČO 35735341
DIČ 2020242345
IČ DPH SK2020242345
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lekáreň " MAGNÓLIA "
Trojičné námestie 6
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 971 119 €
Zisk 2 027 €
Aktíva 308 019 €
Vlastný kapitál 76 297 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245248432, +421245525791
Mobile phone(s) +421904619949
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 229,450
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,015
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 73,160
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 73,160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,973
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 108,877
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,877
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 96
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,882
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,652
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,230
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -565
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 165
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 229,450
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,132
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,861
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,861
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,027
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,260
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 86
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 86
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 213,174
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 202,092
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,092
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,602
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,872
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,717
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -1,134
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -1,134
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 938,734
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 971,119
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 935,661
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,074
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 32,007
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 964,954
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 811,376
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,515
D. Služby (účtová skupina 51) 31,765
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 77,331
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,668
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,794
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,869
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 556
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,613
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,613
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 32,204
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,224
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,818
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,165
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,079
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,262
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,909
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,027
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015