Vytvoriť faktúru

ECONOMIC CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECONOMIC CONSULTING
IČO 35735350
DIČ 2021359868
IČ DPH SK2021359868
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECONOMIC CONSULTING
Tomášikova 10/A
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 786 117 €
Zisk 11 244 €
Aktíva 164 210 €
Vlastný kapitál -3 656 €
Kontaktné informácie
Email office@ec-sk.sk
Phone(s) 0244452153
Mobile phone(s) +421903425461, +421903725399, +421911893857, 0903257198, 0911268404
Fax(es) 0244642139
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 350,309
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 55,406
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,406
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,056
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 294,352
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 129,662
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 129,662
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,662
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 164,690
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 141,359
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,331
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 551
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 551
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 350,309
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,005
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 231
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,891
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,891
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,244
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,304
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,527
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,097
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 28,430
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 297,675
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43,238
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,238
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 233,099
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,098
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,673
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,000
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,567
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,102
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,102
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 786,117
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 786,117
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,323
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 751,510
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,284
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 770,054
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,323
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,230
D. Služby (účtová skupina 51) 635,887
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 81,296
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,390
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,603
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,303
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 80
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,235
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,235
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,063
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,393
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,422
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 747
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 747
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 675
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,642
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,398
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,244
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016