Vytvoriť faktúru

Optifin Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Optifin Invest
IČO 35735457
DIČ 2020269570
IČ DPH SK2020269570
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optifin Invest
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 142 500 €
Zisk 16 880 494 €
Aktíva 208 243 920 €
Vlastný kapitál 136 061 607 €
Kontaktné informácie
Email cambalova@optifininvest.sk
Phone(s) 0220634444, 0220634443
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,244,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 177,998,082
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,102,406
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 981,536
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 120,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,491,440
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,273,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,747,760
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,358,722
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 59,698
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,051,364
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 145,404,236
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 137,099,338
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 6,142,385
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 599,491
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,563,022
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,104,393
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,125,993
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,125,993
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,960,261
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,532,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,532,958
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8,165,064
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,599,806
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 343,677
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,318,756
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,109
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,954
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,155
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 141,660
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 83,060
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 37,056
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 21,544
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,244,135
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 138,192,921
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 400,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 400,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 85,503,831
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 82,357,047
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 3,146,784
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,408,596
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,408,596
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,880,494
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,959,720
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,990,165
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,941,328
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,941,328
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 463,060
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,615,133
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,970,644
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,844,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,484,323
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,760,842
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,760,842
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,475,041
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,544
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 44,882
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,334
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273,097
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,871,583
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 134,355
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 131,333
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,022
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,506,877
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 91,494
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 91,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,001,261
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,142,500
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,483
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,784,773
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,723
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,336,521
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,632,853
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,483
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 167,162
D. Služby (účtová skupina 51) 3,304,138
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,484,394
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,126,250
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 23,007
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 317,118
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,019
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,796
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 798,298
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 798,298
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 39,772
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,658,829
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,156,981
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,490,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,313,473
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,209,555
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 50,104
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 25,140,794
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 25,140,794
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,005,912
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,005,106
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 806
XII. Kurzové zisky (663) 2,745
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,574,259
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 50,104
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,467,421
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 400,293
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,067,128
O. Kurzové straty (563) 921,563
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135,171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 23,635,296
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,144,943
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 264,449
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 261,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,880,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015