Vytvoriť faktúru

ERIK JV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERIK JV
IČO 35735473
DIČ 2020210940
IČ DPH SK2020210940
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERIK JV
Strečnianska 4
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 243 334 €
Zisk 151 766 €
Aktíva 445 982 €
Vlastný kapitál 208 992 €
Kontaktné informácie
Email vransky@chello.sk
Phone(s) 0262410010
Fax(es) 0262410010
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 935,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 76,381
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 76,381
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,650
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,988
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,743
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 857,287
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 222,714
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 222,617
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 343,010
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 327,328
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,328
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,660
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 291,563
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 335
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 291,228
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,326
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,326
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 935,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 360,758
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,298
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,724
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,295
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 151,766
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,637
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 274
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 274
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 406,563
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 206,504
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,504
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,345
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 887
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 304
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,523
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 800
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 167,599
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 167,599
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,241,434
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,243,334
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,206,942
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,492
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,046,068
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 940,756
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,365
D. Služby (účtová skupina 51) 58,240
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,002
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,592
4. Sociálne náklady (527, 528) 40
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,746
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,797
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,797
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,162
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197,266
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,073
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 831
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 822
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,878
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 423
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 423
O. Kurzové straty (563) 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,410
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 196,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,453
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,453
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 151,766
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015