Vytvoriť faktúru

CODES CREATIVE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CODES CREATIVE
IČO 35735538
DIČ 2020269317
IČ DPH SK2020269317
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CODES CREATIVE
Medená 23
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 281 259 €
Zisk -4 430 €
Aktíva 443 654 €
Vlastný kapitál 371 972 €
Kontaktné informácie
Email codes@codes.sk
Phone(s) 0253413935
Mobile phone(s) 0903431128
Fax(es) 0253416465
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 644,302
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 457,125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,125
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,933
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 71,492
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 700
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 375,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 375,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 179,877
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 103,220
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,817
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,817
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,657
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,949
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,708
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,300
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 644,302
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 429,046
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 426,173
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 426,173
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,430
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,179
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 921
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 921
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,133
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,018
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,018
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,617
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,818
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,680
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,125
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,125
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 175,077
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 175,077
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 281,259
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 264,053
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,951
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,668
D. Služby (účtová skupina 51) 166,023
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,267
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,965
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,419
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,883
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 363
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,628
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,628
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,692
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,362
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,878
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,055
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 2,055
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 812
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,134
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,948
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 482
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,430
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016