Vytvoriť faktúru

N.I.LOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N.I.LOVAKIA
IČO 35735597
DIČ 2020251838
IČ DPH SK2020251838
Dátum vzniku 01 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.I.LOVAKIA
Vajnorská 34
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 465 975 €
Zisk 6 288 €
Aktíva 545 913 €
Vlastný kapitál 391 779 €
Kontaktné informácie
Email nik-slovakia@nik-slovakia.sk
Phone(s) 0244635141
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 487,559
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 487,559
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,553
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,577
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,352
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,959
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 523,136
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 398,067
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,598
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,598
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 335,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,659
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,522
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,288
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 125,069
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,750
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,812
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,584
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,445
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,909
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,836
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 68,483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 465,975
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 465,009
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 966
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 449,468
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,617
C. Služby (účtová skupina 51) 319,888
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,813
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,675
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 46,118
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,357
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,507
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,504
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,148
M. Nákladové úroky (562) 2,939
N. Kurzové straty (563) 14
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,195
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,142
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,365
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,077
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015