Vytvoriť faktúru

SANTE PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SANTE PLUS
IČO 35735775
DIČ 2021385047
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANTE PLUS
Sinecká 864
98101
Hnúšťa
Finančné informácie
Tržby a výnosy 127 332 €
Zisk -108 €
Aktíva 31 817 €
Vlastný kapitál 12 426 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0475211357, 0475211358, 0475424364, 0475422344
Mobile phone(s) 0917086060
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,019
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,019
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,032
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,374
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,374
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,374
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,591
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,053
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 723
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 723
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,774
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,654
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 767
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,355
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,355
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -108
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,606
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,663
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,663
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,996
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 948
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,679
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,320
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 114
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 114
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 127,332
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 127,332
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 127,332
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,630
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,034
D. Služby (účtová skupina 51) 45,199
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,965
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,329
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,128
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,708
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 288
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,918
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,226
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 702
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,099
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 331
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 331
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -330
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 372
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -108
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016