Vytvoriť faktúru

ILUMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ILUMA
IČO 35735881
DIČ 2020229343
IČ DPH SK2020229343
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ILUMA
Račianska 22/A
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 701 837 €
Zisk 19 195 €
Aktíva 206 262 €
Vlastný kapitál 64 083 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254789193
Fax(es) 0254788691
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,792
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,792
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 216,884
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 19,316
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 51,165
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 518
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,483
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 224,676
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 83,279
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 57,113
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,195
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,397
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,022
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 137,735
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,410
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,841
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,191
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73,293
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 701,837
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 692,424
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,061
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,352
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 675,495
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 475,202
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,187
C. Služby (účtová skupina 51) 76,817
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 87,208
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 594
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,722
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,765
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,342
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 130,279
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16
X. Výnosové úroky (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 11
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,484
M. Nákladové úroky (562) 519
N. Kurzové straty (563) 8
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,957
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,468
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,874
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,679
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015