Vytvoriť faktúru

HOTEL SENEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOTEL SENEC
IČO 35735953
DIČ 2020229244
IČ DPH SK2020229244
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HOTEL SENEC
Hattalova 12/a
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 073 230 €
Zisk 414 413 €
Aktíva 6 249 856 €
Vlastný kapitál 489 481 €
Kontaktné informácie
Email office@hotelsenec.sk
Phone(s) 0245927255
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,285,339
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,901,475
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 841
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 841
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,898,018
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,860
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,589,460
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 238,483
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 16,309
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,906
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,616
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,616
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 370,900
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,532
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,648
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,884
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 282,247
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 251,270
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,270
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 23,661
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,121
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,766
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,964
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,828
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,285,339
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,026
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,427,331
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,427,331
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 124,037
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 124,037
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -2,384
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -2,384
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,060,371
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,060,371
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 414,413
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,381,774
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 186,685
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 51,869
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,945
12. Odložený daňový záväzok (481A) 132,871
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,976,063
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,040,298
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 328,653
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 328,653
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 280,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 179,701
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,366
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163,345
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,728
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,728
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 539
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 70
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 469
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,391,761
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,073,230
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,112
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,352,649
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23,313
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 658,156
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,501,044
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 654,668
D. Služby (účtová skupina 51) 542,652
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 906,578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 650,382
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 225,105
4. Sociálne náklady (527, 528) 31,091
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33,241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 307,789
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 307,789
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,070
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,570
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 572,186
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,185,278
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,530
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 1,521
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,615
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26,540
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 26,540
O. Kurzové straty (563) 845
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,230
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,085
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 541,101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 126,688
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 123,806
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 414,413
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016