Vytvoriť faktúru

GBM Europe - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GBM Europe
IČO 35735996
DIČ 2020269438
IČ DPH SK7020001021
Dátum vzniku 11 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GBM Europe
Trnavská cesta 74A
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 222 629 €
Zisk 64 971 €
Aktíva 4 804 142 €
Vlastný kapitál 2 379 461 €
Kontaktné informácie
Email brano@gbmslovakia.sk
Phone(s) 0262240030, 0258101710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,449,245
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,540,122
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 52,950
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 30,795
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 22,155
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 367,374
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 79,523
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242,049
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,601
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,201
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,119,798
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,078,306
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 41,492
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 903,231
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 130,854
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,085
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 86,769
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,329
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,329
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 726,265
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 382,458
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 382,458
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ -91,300
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 407,166
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,941
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,783
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 612
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,171
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,892
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,892
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,449,245
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,441,079
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 38,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 38,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,819
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,819
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,334,089
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,334,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,971
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,008,166
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,479
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 928
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,551
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 175,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,085
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,085
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,102
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,258
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,429
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 534,813
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 294,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,069,719
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,222,629
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,060,237
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,482
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 94,426
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,484
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,095,843
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,621,372
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,452
D. Služby (účtová skupina 51) 87,193
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 118,914
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,766
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,778
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,828
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 65,631
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 65,631
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,143
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,020
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149,290
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,786
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 312,702
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,453
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 14,451
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,217
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 31,839
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 31,839
O. Kurzové straty (563) 12,654
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,724
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47,764
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 79,022
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,051
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,051
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,971
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735996 DIČ: 2020269438 IČ DPH: SK7020001021
 • Sídlo: GBM Europe, Trnavská cesta 74A, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09 11.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Karlik 27 667 € (83.3%) Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
  Michal Baričák 5 533 € (16.7%) Mliekárenská 11 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.12.1997
   17.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.12.1997
   16.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   26.05.2011Nové sidlo:
   Trnavská cesta 74A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.12.1997
   25.05.2011Zrušené sidlo:
   Rožňavská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Zámocká 30 Bratislava 811 01
   12.02.2010Nové obchodné meno:
   GBM Europe s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Michal Baričák Mliekárenská 11 Bratislava 821 09
   11.02.2010Zrušené obchodné meno:
   GBM Slovakia, spol.s.r.o.
   29.10.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   Peter Vachálek Zámocká 30 Bratislava 811 01
   28.10.2008Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   27.06.2006Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   26.06.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   18.05.2001Nové obchodné meno:
   GBM Slovakia, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   17.05.2001Zrušené obchodné meno:
   GB MUSIC, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Oravská 4 Bratislava 821 09
   08.03.2000Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   20.11.1998Nové sidlo:
   Oravská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   19.11.1998Zrušené sidlo:
   Vysoká 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   GB MUSIC, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 15 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj použitých hudobných nástrojov a ich príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava