Vytvoriť faktúru

Renault Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Renault Slovensko
IČO 35736003
DIČ 2020269449
IČ DPH SK2020269449
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Renault Slovensko
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 059 168 €
Zisk 91 411 €
Aktíva 14 325 019 €
Vlastný kapitál 1 484 404 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0216166, 0800606111, 0800166166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,966,557
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 918,796
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 918,796
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,117
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 905,679
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,007,465
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,113,188
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,113,188
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,200,519
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,200,519
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,688,955
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 461,708
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 461,708
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8,251,455
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,792
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,920,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,803
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,321
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -518
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40,296
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 40,296
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,966,557
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 543,789
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 182,567
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 182,567
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,257
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,257
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 251,554
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 251,554
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,411
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,422,768
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,624
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,624
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,295,820
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,657,048
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,657,048
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,093
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,631,679
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,116,324
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,348
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,103,976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 157,065,847
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 157,059,168
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,044,335
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 210,450
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 782,040
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,022,343
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,325,008
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 63,842,653
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 293,963
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,713
D. Služby (účtová skupina 51) 5,973,777
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 786,387
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 580,777
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 177,872
4. Sociálne náklady (527, 528) 27,738
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,533
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 253,688
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 253,688
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 692,856
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,053
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,451,917
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 734,160
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,147,105
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,679
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,191
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,191
XII. Kurzové zisky (663) 3,488
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353,318
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 351,041
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 351,041
O. Kurzové straty (563) 385
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,892
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -346,639
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 387,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 296,110
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 487,442
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -191,332
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736003 DIČ: 2020269449 IČ DPH: SK2020269449
 • Sídlo: Renault Slovensko, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Richard Evanson Na břehu 897/1C Praha 190 00 Česká republika 28.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Renault Group B.V. 182 567 € (100%) Schiphol-Rijk 119 PD Holandsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2008Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava 811 06
   19.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Richard Evanson Na břehu 897/1C Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.2007
   18.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Coursimault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   26.01.2006Noví spoločníci:
   Renault Group B.V. Boeingavenue 275 Schiphol-Rijk 119 PD Holandsko
   25.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Renault Group B.V. Wibautstraat 224 Amsterdam Holandsko
   05.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Coursimault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   04.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Courismault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   21.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Courismault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   20.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Philippe Metras Isoppgasse 4 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovo nám. 3 Bratislava 811 09
   23.03.2004Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava 811 06
   22.03.2004Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 28 Bratislava 811 09
   09.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Philippe Metras Isoppgasse 4 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovo nám. 3 Bratislava 811 09
   08.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr . Ekkehard Nitsch Wagnerstr 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Révova 4069/9 Bratislava
   17.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Dr . Ekkehard Nitsch Wagnerstr 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Révova 4069/9 Bratislava
   16.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ekkehard Nitsch Wagnerstr. 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Riazanská 681/54 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   26.05.1998Nové sidlo:
   Dostojevského rad 28 Bratislava 811 09
   25.05.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   Renault Slovensko, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj áut, ojazdených áut, náhradných dielov a príslušenstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Renault Group B.V. Wibautstraat 224 Amsterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ekkehard Nitsch Wagnerstr. 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Riazanská 681/54 Bratislava - mestská časť Nové Mesto