Vytvoriť faktúru

BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA
IČO 35736046
DIČ 2020269702
IČ DPH SK2020269702
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 333 786 €
Zisk 9 183 341 €
Aktíva 51 254 248 €
Vlastný kapitál 29 564 461 €
Kontaktné informácie
Email budamar@budamar.sk
Phone(s) 0258312111, 0258312105
Fax(es) 0258312110
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,658,880
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,708,563
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 101,792
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 101,792
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 826,428
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,492
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 640,887
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 142,199
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 36,850
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,780,343
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,780,177
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 166
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,863,921
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,073
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,073
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,674,107
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,629,574
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,629,574
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,022,293
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,188,741
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,477
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,184,264
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 86,396
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 86,396
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,658,880
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,710,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,193
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,193
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 5,480,025
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 5,480,025
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,007,698
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,007,698
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,183,341
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,947,948
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,423,811
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,764
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,410,047
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,218,807
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,199,469
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,199,469
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,208
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,676
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,454
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 305,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 286,354
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,976
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 36
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 153,273,947
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 153,333,786
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 153,273,947
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,534
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,519,142
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,871
D. Služby (účtová skupina 51) 139,101,803
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,019,133
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,483,796
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 140,992
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 364,089
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,256
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41,402
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 168,517
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 168,777
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -260
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20,477
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -26,223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,162
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,814,644
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,067,273
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 483,092
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,992
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11,992
XII. Kurzové zisky (663) 471,099
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 506,644
O. Kurzové straty (563) 485,943
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,701
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,791,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,607,751
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,467,565
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 140,186
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,183,341
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016