Vytvoriť faktúru

KMHT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KMHT
IČO 35736071
DIČ 2021374300
IČ DPH SK2021374300
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KMHT
Niklova 4346/0
92600
Sereď
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 784 €
Zisk -75 775 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 075075943731, 075943731075943731
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 759,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 592,579
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 592,579
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 592,579
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,160
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 667
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 667
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 144,248
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,133
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,133
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 24,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,115
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 103,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,245
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,649
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 596
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,174
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 16,174
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 759,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -71,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -2,500
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -2,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 731
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,606
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -75,775
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 831,063
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 831,063
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 823,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 823,475
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,050
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 300
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 208
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,030
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,784
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,784
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,609
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,174
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,551
D. Služby (účtová skupina 51) 11,883
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 428
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 150
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,871
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,871
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,450
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,549
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,824
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 266
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 266
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -266
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -74,815
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -75,775
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016