Vytvoriť faktúru

KETOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KETOS
IČO 35736089
DIČ 2020229310
IČ DPH SK2020229310
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KETOS
Staré ihrisko 3
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 929 449 €
Zisk 53 732 €
Aktíva 726 696 €
Vlastný kapitál 402 907 €
Kontaktné informácie
Email shop@ketos.eu
Webová stránka http://www.ketos.eu
Phone(s) +421244458849
Mobile phone(s) +421905632876
Fax(es) 0244250791
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 956,953
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 268,107
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 38,000
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 38,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 226,166
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 133,955
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 63,311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,941
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,941
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 684,262
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 427,226
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 415,226
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 12,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 225,488
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 225,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,488
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,548
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,548
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,584
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,584
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 956,953
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 489,461
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 120,340
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 308,086
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 308,086
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,732
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,492
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 81,556
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,556
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,355
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,012
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,169
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 347,400
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,927,291
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,929,449
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,828,836
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 98,455
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,158
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,845,436
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,373,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,013
D. Služby (účtová skupina 51) 139,832
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 233,302
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 168,556
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,335
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,411
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,797
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,813
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,813
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,237
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,013
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 352,004
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,015
XII. Kurzové zisky (663) 2,015
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,141
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,290
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,290
O. Kurzové straty (563) 3,422
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,887
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,155
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,732
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016