Vytvoriť faktúru

Kláštorná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kláštorná
IČO 35736216
DIČ 2021373090
IČ DPH SK2021373090
Dátum vzniku 23 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kláštorná
Jantárová 30
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 418 705 €
Zisk -1 031 444 €
Aktíva 10 477 671 €
Vlastný kapitál 3 668 417 €
Kontaktné informácie
Fax(es) 0434212613
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,672,776
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,863,094
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,573,341
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,236
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,569,105
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,289,753
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 136,653
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,833,347
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,281,169
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 38,584
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 807,624
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,707
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67,664
3. Výrobky (123) - /194/ 20,360
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 707,357
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 699,626
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 699,626
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,566
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,165
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 560
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 560
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,058
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,058
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,672,776
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,636,974
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638,785
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638,785
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 923
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 923
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,971,290
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,153
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,069,443
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,031,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,959,678
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,052,521
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,644,131
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,644,131
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,877
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 86,079
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 75,022
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,230,376
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,036
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,593
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,593
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,204,147
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,693,217
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,076,124
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,076,124
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 194,812
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 418,705
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,618
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 112,852
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,638
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21,654
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 76,271
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 231,980
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,422,630
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 108,333
D. Služby (účtová skupina 51) 115,827
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 272,228
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 178,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 62,421
4. Sociálne náklady (527, 528) 31,501
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,069
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 601,938
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 601,938
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 34,390
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 164,219
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 98,284
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,003,925
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -133,048
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,581
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,085
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,085
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,494
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,559
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,030,484
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,031,444
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015