Vytvoriť faktúru

Bytkomfort - BA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bytkomfort - BA
IČO 35736275
DIČ 2020269493
IČ DPH SK2020269493
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Bytkomfort - BA
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 296 853 €
Zisk 5 743 €
Aktíva 148 744 €
Vlastný kapitál 107 267 €
Kontaktné informácie
Email office@bytkomfort-ba.sk
Phone(s) 0257106111
Mobile phone(s) +421902950022, +421902950024, +421902950025, +421902950027, +421902950028, +421911328096
Fax(es) 0257106110
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 154,622
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,614
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,769
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,769
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,845
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,190
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,655
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 141,983
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,149
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,532
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,346
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,346
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,186
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 94,302
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,660
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 92,642
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,025
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,850
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 154,622
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,084
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,012
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,012
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,271
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,271
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,743
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,394
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,996
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,996
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,285
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,285
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,401
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,401
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,846
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,222
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,280
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,569
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,368
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,201
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,144
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,144
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 296,853
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 296,588
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 293,889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,798
D. Služby (účtová skupina 51) 92,118
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 171,271
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,994
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 5,975
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,562
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,740
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 452
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,152
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,152
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -4,007
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,964
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,672
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,554
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,554
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 9,554
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,665
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,665
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,853
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,110
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,643
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,743
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016