Vytvoriť faktúru

IMMO-KONCEPT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMO-KONCEPT
IČO 35736330
DIČ 2021387874
IČ DPH SK2021387874
Dátum vzniku 05 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMO-KONCEPT
Medveďovej 1551/34
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 153 €
Zisk -15 887 €
Aktíva 27 669 €
Vlastný kapitál -45 569 €
Kontaktné informácie
Email financial@financial.sk
Phone(s) 0244681269
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 74,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,462
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,462
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,462
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,904
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,224
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,224
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,212
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,779
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,779
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,433
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,178
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,290
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 704
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 704
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,090
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -62,843
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,843
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,160
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 138,440
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,579
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,579
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,726
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,123
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,718
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,153
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 92,054
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,725
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,374
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,639
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 76,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 548
D. Služby (účtová skupina 51) 29,826
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 163
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42
4. Sociálne náklady (527, 528) 1
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,928
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,928
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,486
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,541
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,482
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,815
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,815
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,967
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,920
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,920
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,887
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016