Vytvoriť faktúru

Bittner print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bittner print
IČO 35736534
DIČ 2020251563
IČ DPH SK2020251563
Dátum vzniku 31 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bittner print
Ivanská cesta 2C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 688 986 €
Zisk 138 024 €
Aktíva 2 988 600 €
Vlastný kapitál 356 904 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,694,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,382,317
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 63,687
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 63,687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,318,630
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,318,630
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,647
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 436,420
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 391,928
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,694
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,798
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 845,973
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 796,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 796,215
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,758
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,254
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,106
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,148
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,332
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,493
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,839
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,694,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 494,928
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,840
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,840
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,984
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,984
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 302,080
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 311,947
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,867
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,024
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,194,971
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 581,488
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 219
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 544,512
12. Odložený daňový záväzok (481A) 36,757
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,225
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,250,861
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 879,747
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 879,747
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,149
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,038
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,623
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,304
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,489
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,489
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 319,602
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,306
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,397
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,398
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,675,122
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,688,986
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 191,820
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,314,527
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 168,775
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,339
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 6,922
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -9,497
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,562,406
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,897,715
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,143
D. Služby (účtová skupina 51) 1,498,582
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 603,728
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 433,898
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 151,593
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,237
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,665
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 282,541
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 282,541
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,736
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246,061
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,580
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,278,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 232
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105,669
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 99,756
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 99,756
O. Kurzové straty (563) 627
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,286
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,164
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -116,860
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -119,742
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736534 DIČ: 2020251563 IČ DPH: SK2020251563
 • Sídlo: Bittner print, Ivanská cesta 2C, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 01.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mojmír Bittner 54 840 € (100%) Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   fotografické služby
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.04.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   24.02.2010Noví spoločníci:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   23.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   13.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   20.12.2006Noví spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   19.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Bittner print s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   31.12.1997Nové obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reprografické práce
   viazanie tlačovín a konečné spracovanie
   laminovanie
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárských strojov a zariadení vrátane elektrotechnických zariadení na spracovanie údajov
   spracovanie údajov na počítači s následným vytlačením a tlač z diskety
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava