Vytvoriť faktúru

JELL J.I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JELL J.I.
IČO 35736810
DIČ 2020229486
IČ DPH SK2020229486
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JELL J.I.
Koperníkova 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 114 €
Zisk 1 587 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243637484
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 980
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 980
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,876
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,720
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,420
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,420
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,156
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,920
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,236
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 659
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,515
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,195
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,195
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,587
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,602
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 56
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 56
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,165
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,381
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,991
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,991
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 577
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 447
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,366
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 831
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 93
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 738
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 114,114
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,114
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 107,251
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,561
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,302
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 41,443
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,349
D. Služby (účtová skupina 51) 35,392
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,055
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,276
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,122
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 457
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,184
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,184
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 43
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,291
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,900
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,401
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 289
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 289
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,106
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,499
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 912
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 912
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,587
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016