Vytvoriť faktúru

SOKOL KOLLAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOKOL KOLLAR
IČO 35737174
DIČ 2021363278
IČ DPH SK2021363278
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOKOL KOLLAR
Šulekova 32
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 584 905 €
Zisk -308 429 €
Aktíva 101 987 €
Vlastný kapitál -171 661 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254430127, 0254411815
Mobile phone(s) 0905408995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 151,555
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 71,934
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,652
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,711
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 151,578
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -479,720
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,502
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,502
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -174,793
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -308,429
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 631,298
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -6,309
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 637,607
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 567,805
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,177
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,312
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 584,905
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,380
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 541,525
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 887,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,922
C. Služby (účtová skupina 51) 871,375
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 442
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,268
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -302,133
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -840,917
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 53
X. Výnosové úroky (662) 10
XI. Kurzové zisky (663) 43
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,869
N. Kurzové straty (563) 43
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,826
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,816
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -307,949
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -308,429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015