Vytvoriť faktúru

UNIVERSAL TRADING BLK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIVERSAL TRADING BLK
IČO 35737531
DIČ 2021379514
IČ DPH SK2021379514
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSAL TRADING BLK
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 339 326 €
Zisk 16 263 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 821,333
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 424,201
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 424,201
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 243,348
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,853
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 145,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 396,078
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 388,163
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,012
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 321,944
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,915
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,932
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,983
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,054
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,054
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 821,333
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 128,510
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 128,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,263
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 669,251
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,067
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 184
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,883
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 638,834
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 427,534
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 427,534
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 320
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 376
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 429
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 209,834
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,354,265
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,339,326
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,338,941
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 385
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,324,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,119,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,402
D. Služby (účtová skupina 51) 161,998
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,192
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,146
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,208
4. Sociálne náklady (527, 528) 838
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 618
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,188
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,188
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,665
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,208
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,939
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14,939
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14,939
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,447
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,713
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,713
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,734
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,492
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,157
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,894
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,894
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,263
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016