Vytvoriť faktúru

Dynatech - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dynatech
IČO 35737581
DIČ 2020269922
IČ DPH SK2020269922
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dynatech
Hečkova 7461/10
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 839 947 €
Zisk 23 015 €
Kontaktné informácie
Email info@dynatech.sk
Phone(s) 0248210610
Fax(es) 0248210611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 393,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,037
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,037
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,037
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 328,466
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 275,888
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 274,052
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,052
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,836
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,578
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 637
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,941
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,157
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,660
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,901
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 242,583
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 279,458
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,875
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,015
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,823
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 62
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 62
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,948
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,247
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,247
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,569
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,382
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,794
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,174
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,782
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,153
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,153
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,660
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,936
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 838,947
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 839,947
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 110
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 838,837
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 805,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 77
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,300
D. Služby (účtová skupina 51) 450,346
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 308,889
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 225,013
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 78,194
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,682
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,106
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,532
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,537
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,160
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 374,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,090
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 630
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 630
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,454
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,081
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,066
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,066
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015