Vytvoriť faktúru

GERUŠ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GERUŠ
IČO 35737646
DIČ 2020211061
IČ DPH SK2020211061
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GERUŠ
Balkánska 111/110
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 171 €
Zisk 9 543 €
Kontaktné informácie
Email gerus@post.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 61,825
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,499
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,499
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,499
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,192
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,628
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,628
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,628
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,564
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,859
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,705
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 134
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,825
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,010
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,141
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,141
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,687
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,455
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,768
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,543
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,815
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 862
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 862
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,953
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 687
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 687
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,742
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -11
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,076
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,171
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 54,313
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,763
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,882
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,628
D. Služby (účtová skupina 51) 3,372
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,490
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,690
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 167
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 432
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 432
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 38,834
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,289
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,076
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 505
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 63
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 442
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,789
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,246
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,246
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015