Vytvoriť faktúru

HighChem - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HighChem
IČO 35737719
DIČ 2021380174
IČ DPH SK2021380174
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HighChem
Leškova 11
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 859 825 €
Zisk 189 484 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252637868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 970,563
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,252
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,078
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,078
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 88,174
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 88,174
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 874,825
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 244,584
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 190,598
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,598
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,986
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 630,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,481
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 626,760
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 486
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 486
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 970,563
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 888,816
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 692,029
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 762,070
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,041
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,484
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,747
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,633
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,633
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,722
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,755
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,755
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,826
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,792
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,313
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,362
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,362
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 767,860
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 859,825
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 767,860
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,965
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,581
D. Služby (účtová skupina 51) 182,104
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 299,645
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 220,412
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 73,717
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,516
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 340
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 94,709
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 94,709
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,720
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 243,726
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 548,175
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 47
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 415
O. Kurzové straty (563) 110
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 243,358
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 53,874
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 53,874
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015