Vytvoriť faktúru

C.P.lovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.P.lovakia
IČO 35737794
DIČ 2020229409
IČ DPH SK2020229409
Dátum vzniku 14 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.P.lovakia
Nobelova 30
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 129 778 €
Zisk -535 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cpask.sk
Phone(s) +421244457440
Fax(es) 0244457478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 85,629
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,174
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,134
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,134
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 40
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,110
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,349
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,311
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,251
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,593
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,593
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,658
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,510
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,592
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70,918
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 345
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 345
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,629
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,674
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 927
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 927
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 64,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 64,323
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -535
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,955
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,049
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,049
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,906
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,414
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 875
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,617
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 129,778
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,588
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,302
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 888
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,585
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 77,309
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,447
D. Služby (účtová skupina 51) 13,715
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,499
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,636
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,150
4. Sociálne náklady (527, 528) 713
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 474
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,437
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,437
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,704
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 193
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,419
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 389
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 383
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 420
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 162
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 697
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737794 DIČ: 2020229409 IČ DPH: SK2020229409
 • Sídlo: C.P.lovakia, Nobelova 30, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Silvia Bogyaiová Terchovská 98 Zálesie 900 28 25.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Silvia Bogyaiová 1 992 € (20%) Terchovská 98 Zálesie 900 28
  C.P.A. CZECH s.r.o. 6 971 € (70%) Pardubice, Staré Čivice 530 06 Česká republika
  Ing. Miroslav Bláha 996 € (10%) Pardubice 530 03 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2015Noví spoločníci:
   MUDr. Silvia Bogyaiová Terchovská 98 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Silvia Bogyaiová Terchovská 98 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 25.05.2015
   26.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Bogyai Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Bogyai Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   25.07.2014Noví spoločníci:
   C.P.A. CZECH s.r.o. U Panasonicu 376 Pardubice, Staré Čivice 530 06 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.07.2014Zrušeny spoločníci:
   TELFORCEONE SPÓLKA AKCYJNA Krakowska 119 Wroclaw 50-428 Poľská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.2009Nové predmety činnosti:
   servis mobilných telefónov
   projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
   18.05.2007Noví spoločníci:
   TELFORCEONE SPÓLKA AKCYJNA Krakowska 119 Wroclaw 50-428 Poľská republika
   17.05.2007Zrušeny spoločníci:
   JAS Pardubice, spol. s r.o., IČO: 13 584 821 Zelené Předměstí, Pichlova 2711 Pardubice 530 02 Česká republika
   29.07.2003Noví spoločníci:
   JAS Pardubice, spol. s r.o., IČO: 13 584 821 Zelené Předměstí, Pichlova 2711 Pardubice 530 02 Česká republika
   Ing. Kamil Bogyai Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Miroslav Bláha K zámečku 137 Pardubice 530 03 Česká republika
   28.07.2003Zrušeny spoločníci:
   JAS Pardubice, spol. s r.o., IČO: 13 584 821 Staré Hradište 407 Pardubice 533 52 Česká republika
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   C.P.A. Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JAS Pardubice, spol. s r.o., IČO: 13 584 821 Staré Hradište 407 Pardubice 533 52 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Bogyai Ševčenkova 5 Bratislava 851 01