Vytvoriť faktúru

TRIGEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIGEMA
IČO 35737841
DIČ 2020211138
IČ DPH SK2020211138
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIGEMA
Lenardova 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 892 801 €
Zisk 12 108 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.trigema.sk
Mobile phone(s) +421903475677, +421903216944
Fax(es) 0245644479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 709,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 310,345
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 310,345
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 159,330
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,946
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 106,069
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,523
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,523
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 89,923
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 84,085
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,085
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,838
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 101,861
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 100,908
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,908
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 953
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 192,752
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,896
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 189,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,275
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 709,679
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,316
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 570,905
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 870,521
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -299,616
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,108
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,363
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 86,196
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 83,299
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,897
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,247
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,247
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,047
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,402
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 821
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,232
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,646
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,857
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 89
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,873
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,036
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 869,360
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 892,801
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,786
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 866,573
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -584
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23,258
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 768
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 881,212
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,292
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 195,704
D. Služby (účtová skupina 51) 534,520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,120
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 65,812
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,283
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,025
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,837
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,347
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,347
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 372
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,016
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,589
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 159,517
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 125
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,480
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -628
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015