Vytvoriť faktúru

Prvá pezinská tehliarska - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prvá pezinská tehliarska
IČO 35738006
DIČ 2020203911
IČ DPH SK7020000438
Dátum vzniku 09 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá pezinská tehliarska
Mýtna 27
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 960 €
Zisk 319 012 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336412010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,084,690
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,996,053
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 302,466
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 302,466
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,693,587
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,086,457
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 2,607,130
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,087,837
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,228,733
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 282,573
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 282,573
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 226,094
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 720,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 859,104
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,892
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 857,212
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 800
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,084,690
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,433,526
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 79,665
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 79,665
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,933
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,933
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 8,723,511
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 8,723,511
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 295,405
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 295,405
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,012
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,651,164
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,146,776
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 916,152
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,000,000
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 230,624
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,504,388
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 316,228
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,728
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,182,360
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,960
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,960
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,960
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,106
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,220
D. Služby (účtová skupina 51) 3,821
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,029
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,636
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,636
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,854
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,919
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 311,790
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 305,635
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 305,635
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,155
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,155
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,982
O. Kurzové straty (563) 27,593
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 389
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 283,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 322,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,650
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,650
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319,012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015