Vytvoriť faktúru

ELPAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELPAM
IČO 35738014
DIČ 2020242510
IČ DPH SK2020242510
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELPAM
Nové záhrady I 11
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 793 266 €
Zisk 5 584 €
Kontaktné informácie
Email elba@elpam.sk
Webová stránka http://www.elpam.sk
Phone(s) +421248235361
Fax(es) 0245257152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 419,459
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 120,721
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 120,721
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 248,335
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,662
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,738
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,738
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,252
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 672
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 192
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 207,481
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 98
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 207,383
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 50,403
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 50,403
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 419,459
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,758
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 196,871
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,871
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,584
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,701
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -885
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -885
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 202,981
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109,813
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,813
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,464
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,003
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,597
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,964
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,605
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 793,098
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 793,266
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,415
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 779,683
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 168
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 778,526
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 253,939
D. Služby (účtová skupina 51) 429,871
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,804
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,088
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,881
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,799
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,611
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,611
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,198
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,304
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,740
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,288
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,286
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 702
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 702
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,578
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,274
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,466
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015