Vytvoriť faktúru

AXASOFT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno AXASOFT
IČO 35738219
DIČ 2020269691
IČ DPH SK2020269691
Dátum vzniku 09 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AXASOFT
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 349 630 €
Zisk 405 118 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.axasoft.eu
Phone(s) +421243331583, +421248294242, +421248294201, +421248294214, +421248294263, +421248294308, +421243426841, +421243426840
Fax(es) 0268277788, 0220682788
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,387,581
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,308,787
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 417,005
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 143,269
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 273,736
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,890,761
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,280,957
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,797,496
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 800,026
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,282
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,021
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,732,918
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,793
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,642
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,151
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,829,982
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,520,918
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 661,410
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,859,508
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 8,452
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300,612
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,800
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,847,343
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,518
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,842,825
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 345,876
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 264,639
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 81,237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,387,581
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,817,606
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 796,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 796,800
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,241
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 159,360
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 159,360
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -562
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -562
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,453,649
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,453,649
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 405,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,461,879
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 673,347
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,619
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 158,660
12. Odložený daňový záväzok (481A) 491,068
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,269,328
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,944,034
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,191,974
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,570
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,190,404
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 203,794
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132,517
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 210,556
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205,193
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 146,590
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,586
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,004
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 428,580
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 108,096
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 108,096
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,979,796
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,349,630
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,738,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,215,891
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 24,949
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,777
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338,057
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,657,324
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,689,627
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 281,455
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 6,155
D. Služby (účtová skupina 51) 3,702,120
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,897,368
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,843,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 962,096
4. Sociálne náklady (527, 528) 91,472
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,174
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 574,818
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 574,818
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,033
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -49,346
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508,920
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 692,306
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,300,439
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,037
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,897
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,808
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 89
XII. Kurzové zisky (663) 9,140
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135,447
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 101,577
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 101,577
O. Kurzové straty (563) 3,399
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 2,400
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 28,071
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -124,410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 567,896
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 162,778
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 176,379
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,601
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 405,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017