Vytvoriť faktúru

BOIRON SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOIRON SK
IČO 35738243
DIČ 2020251882
IČ DPH SK2020251882
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOIRON SK
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 001 494 €
Zisk 383 466 €
Kontaktné informácie
Email boiron@boiron.sk
Webová stránka http://www.boiron.sk
Phone(s) +421259201811
Fax(es) 0259201820
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,836,714
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 139,036
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 139,036
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,696
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,340
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,674,031
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 355,829
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,946
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 345,883
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 26,073
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 22,903
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,903
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,170
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,290,898
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,085,594
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,085,594
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 201,178
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,126
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,231
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,231
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,647
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,647
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,836,714
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,401,865
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 406,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 406,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 40,947
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 40,947
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 571,452
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 571,452
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 383,466
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 434,849
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,129
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,129
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 293,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 203,522
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,522
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,631
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,462
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,729
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 140,357
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 109,357
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 31,000
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,001,671
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,001,494
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,976,779
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 585
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,330
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,498,893
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,398,959
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,355
D. Služby (účtová skupina 51) 1,281,746
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 595,652
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 360,533
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 80,415
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 147,650
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,054
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,693
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 61,659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 61,659
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,988
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,841
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 502,601
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,183,304
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 178
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 137
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 137
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 429
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 407
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 502,350
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 118,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 121,513
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 383,466
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015