Vytvoriť faktúru

METALFIL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METALFIL
IČO 35738251
DIČ 2020203823
IČ DPH SK2020203823
Dátum vzniku 16 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METALFIL
Šurská 5
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 154 067 €
Zisk 156 550 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336474705, +421336400820, +421336400821, +421336472306, +421336473802, +421336474706
Fax(es) 0336400821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,919,726
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 905,686
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 903,386
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 107,126
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 423,774
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 361,863
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,300
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,012,964
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 186,973
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 176,049
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,534
3. Výrobky (123) - /194/ 5,390
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 640,597
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 549,568
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 549,568
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,441
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,588
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 185,394
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,551
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 183,843
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,076
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,919,726
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,194
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,777
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,777
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,276
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,276
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 469,591
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 469,591
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 156,550
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,111,300
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 78,638
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 52,280
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23,446
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,912
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,007,858
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 200,760
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,760
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 541,535
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,494
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,877
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 211,692
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,804
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,804
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36,232
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 36,232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,129,844
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,154,067
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,121,612
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,232
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 244
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,979
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,932,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,380,635
D. Služby (účtová skupina 51) 578,328
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 719,017
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 546,668
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 155,164
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,185
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,000
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 236,086
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 236,086
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,421
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 221,580
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,171,125
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,610
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,588
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 2,588
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,380
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,479
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 17,479
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,897
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 200,810
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,260
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,067
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -807
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 156,550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35738251 DIČ: 2020203823 IČ DPH: SK2020203823
 • Sídlo: METALFIL, Šurská 5, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01 16.01.1998
  Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01 19.08.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zita Asenbaum 13 278 € (10%) Cpinova 4 Modra 900 01
  Bruno Mrak 19 917 € (15%) San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
  TARGET S.R.L. 99 582 € (75%) Lainate (MI) 200 20 Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Mario Ondrejka Krátka 1 Modra 900 01
   08.01.2011Noví spoločníci:
   TARGET S.R.L. Via Ausano Ramazzotti 5 Lainate (MI) 200 20 Taliansko
   07.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road London NW 10 7JH Veľká Británia
   21.11.2009Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Krátka 1 Modra 900 01
   20.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road - London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Landauova 12 Bratislava 841 01
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road - London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Landauova 12 Bratislava 841 01
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   15.03.2001Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   14.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   METALFIL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šurská 5 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba konštrukcií z ocele, dreva, plastov v rámci voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová