Vytvoriť faktúru

TENER Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TENER Slovakia
IČO 35738308
DIČ 2020251640
IČ DPH SK2020251640
Dátum vzniku 19 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TENER Slovakia
Bajzova 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 187 €
Zisk 3 229 €
Aktíva 42 557 €
Vlastný kapitál 318 €
Kontaktné informácie
Email tener@tener.sk
Phone(s) 0253418681, 0903725117, 0239021907
Mobile phone(s) 0903235190, 0903725117, 0910900551
Fax(es) 0239021907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 96
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 96
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,997
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,200
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,713
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,616
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,616
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -2,903
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,084
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,526
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,558
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 422
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,515
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,547
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,356
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,356
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,229
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,927
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 346
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,834
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,834
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,099
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,371
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 914
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,544
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 116
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 703
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 703
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 41
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 41
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 95,187
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 95,187
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 71,211
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,364
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,612
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,472
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,670
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,917
D. Služby (účtová skupina 51) 24,246
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,662
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,320
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,500
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,842
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 374
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,315
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,715
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,742
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 387
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -400
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,315
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,086
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,086
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015