Vytvoriť faktúru

COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 35738375
DIČ 2020251596
IČ DPH SK2020251596
Dátum vzniku 16 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA
L.Dérera 18
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 586 226 €
Zisk -232 802 €
Kontaktné informácie
Email coty@coty.sk
Phone(s) 0254793878, 0254793888
Fax(es) 0254793878
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,634,166
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 260,273
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 256,250
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 256,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,023
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,023
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,311,086
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,689,618
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,681,098
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,681,098
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,520
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,621,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,616,683
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 62,807
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 62,807
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,634,166
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,352,076
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,126,577
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,126,577
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -232,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,986,242
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 715
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 715
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,764,555
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,472,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,472,806
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,993,424
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 36,674
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,227
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 234,901
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,523
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,220,972
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 424,603
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 796,369
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,586,226
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,575,756
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,033
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,437
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,744,004
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,160,491
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,175,514
D. Služby (účtová skupina 51) 7,687,001
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 789,972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 561,705
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 205,140
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,127
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,700
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,779
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 425
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -28,442
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,885,564
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -157,778
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,552,750
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,151
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 7,144
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,867
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,616
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,616
O. Kurzové straty (563) 16,297
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,954
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,716
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -182,494
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 50,308
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 50,308
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -232,802
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016