Vytvoriť faktúru

KARPATSKÁ LESNÍCKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARPATSKÁ LESNÍCKA
IČO 35738472
DIČ 2020269878
IČ DPH SK2020269878
Dátum vzniku 20 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KARPATSKÁ LESNÍCKA
Tekovská Breznica 283/1
96652
Tekovská Breznica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 158 075 €
Zisk 371 498 €
Aktíva 3 039 983 €
Vlastný kapitál -1 846 030 €
Kontaktné informácie
Email office@karpatskalesnickaspol.sk
Phone(s) 0456861167, 0911882774
Mobile phone(s) 0911882774
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,188,922
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,478,757
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,478,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,375,777
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 70,796
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 16,684
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 15,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 707,571
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,718
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,897
3. Výrobky (123) - /194/ 17,821
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 594,972
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 548,922
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,706
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,337
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 713
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 86,258
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 86,258
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,623
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,082
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,541
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,594
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,437
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,188,922
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 541,123
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 78,615
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 78,615
A.II. Emisné ážio (412) 86,085
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,320
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,605
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,605
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 371,498
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 687,846
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 67,468
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 64,059
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,409
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 516,679
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 477,710
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,295
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,415
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,701
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 916
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,796
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,556
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,670
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,670
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 102,029
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,959,953
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,959,943
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 991,877
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,158,075
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 500,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 424,917
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 66,960
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,601
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,862
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,937
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 739,851
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 100,464
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,701
D. Služby (účtová skupina 51) 409,972
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,591
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,505
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,105
4. Sociálne náklady (527, 528) 981
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,586
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 99,440
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 99,440
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,995
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,085
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,017
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 418,224
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 419,139
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,621
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 6,618
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 6,618
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,467
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49,852
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 49,852
O. Kurzové straty (563) 34
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 581
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,846
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 374,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 371,498
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2016