Vytvoriť faktúru

GULDAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GULDAN
IČO 35738774
DIČ 2021367392
IČ DPH SK2021367392
Dátum vzniku 22 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GULDAN
Hlavná 69
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 346 963 €
Zisk 10 078 €
Aktíva 688 475 €
Vlastný kapitál 250 370 €
Kontaktné informácie
Email palenica@palenica.sk
Webová stránka http://www.palenica.sk
Mobile phone(s) +421905322317, +421917414158
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 659,810
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 609,469
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 609,469
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 546,925
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,905
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,065
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -3,279
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -3,279
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,934
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,985
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,985
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,949
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,410
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,642
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,768
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,276
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,276
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 659,810
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,637
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 554,780
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 715
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 715
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -514,906
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,031
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -533,937
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,078
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,114
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,010
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,157
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 32,853
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 136,759
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 165,259
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,492
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,492
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,040
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,481
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,376
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,870
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,086
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,086
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 106,059
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 97,539
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,520
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 347,111
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 346,963
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 333,099
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,916
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,948
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328,555
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 161,217
D. Služby (účtová skupina 51) 89,067
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,632
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,165
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,294
4. Sociálne náklady (527, 528) 173
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,801
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,873
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,873
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,279
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 686
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,408
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,815
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 147
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 147
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,517
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,970
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,970
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,547
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,038
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,078
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016