Vytvoriť faktúru

TASSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TASSA
IČO 35738987
DIČ 2020229508
IČ DPH SK2020229508
Dátum vzniku 26 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TASSA
Legionárska 1/c
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 674 €
Zisk -4 657 €
Aktíva 32 534 €
Vlastný kapitál 4 099 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255568024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,088
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,088
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,999
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,089
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,428
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,505
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,306
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,306
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -1,077
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 153
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -1,230
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,392
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,392
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,908
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -559
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,205
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,438
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,657
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,467
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,361
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,362
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,362
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,148
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,997
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,617
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,929
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,308
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 114,674
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,674
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 819
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 113,855
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,884
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,202
D. Služby (účtová skupina 51) 49,752
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 52,420
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,686
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,956
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,778
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 329
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,834
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,834
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,347
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,210
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,720
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,487
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 808
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 808
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,679
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,487
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,697
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015